top of page

HVORDAN BLIVER MAN MEDLEM?

Medlemmerne af Erhvervsforum Aarhus er alle særligt udvalgte, på baggrund af sine lokale erhvervs tilknytninger samt unikke drive. Erhvervsforum Aarhus er ejerledere, beslutningstagere eller partnere i nogle af Østjyllands største virksomheder.
 

Medlemskabet koster 3.500 kr. i årligt kontingent, som dækker administration og diverse udgifter forbundet med arrangementerne.

Medlemmerne er anbefalet af medlemmerne selv, men finder du vores forum interessant, er du velkommen til at sende os en motiveret ansøgning på mail: info@erhvervsforum-aarhus.dk eller ved at bruge kontaktformularen herunder.

Fortæl os, hvorfor du er interesseret, hvad du mener du kan bidrage med til EFAA og hvad du håber at få ud af at være medlem. NB: Er du i forvejen medlem, og ønsker at indstille en kandidat, få da kandidaten til at skrive samme motiveret ansøgning, og send dem sammen med din anbefaling af vedkommende.

VEDTÆGTER

Du kan læse Erhvervsforum Aarhus' vedtægter ved at - klikke her

VEDTÆGTER FOR

ERHVERVSFORUM AARHUS

 

§ 1 Navn m.v.

Foreningens navn er: Erhvervsforum Aarhus

Foreningens binavn er: Erhvervsforum Aarhus – First Monday

Foreningen har hjemsted på den adresse hvor sekretariatet er.

Foreningen kan omtales som en Forening, en Klub eller et Forum.

 

§ 2 Formål

Foreningens overordnede formål er:

 

At være et forum for erhvervsaktive, der nytænker, inspirerer og udvikler erhvervsmiljøet i Aarhus Kommune gennem fælles indsigt og påvirkning.

 

Det overordnede formål, kan opfyldes via følgende del-formål:

 

Et dynamisk forum for erhvervsaktive

Erhvervsforum Aarhus er et samlingssted for erhvervsaktive og nytænkende ildsjæle i Aarhus Kommune, der bidrager til netværket gennem aktiv deltagelse.

 

Værdifulde relationer og faglig indsigt

Erhvervsforum Aarhus styrker den lokale netværksopbygning gennem faglige arrangementer med fokus på nytænkning og konstant udvikling af erhvervsvilkårene.

 

Vidensdeling i uformelle rammer

Erhvervsforum Aarhus er baseret på fri og uformel erfaringsudveksling og sparring på tværs af brancher og faggrænser. Herved skabes personlig og faglig værdi blandt medlemmerne.

 

Ingen skjulte agendaer

Erhvervsforum Aarhus er uafhængig af politiske og offentlige strukturer og interesser.

 

Konstant udvikling i fællesskab

Erhvervsforum Aarhus er katalysator for erhvervsmæssige forandringsprocesser i Aarhus Kommune. Gennem fælles indsigt og påvirkning skabes forståelse for betydningen af velfungerede og konkurrencedygtige erhvervsvilkår i landsdelen.

 

§ 3 Medlemsforhold

 

Stk. 1. Optagelse.

Enkeltpersoner med erhvervsaktivitet i Aarhus, der kan formodes at kunne bidrage positivt til opfyldelse af formålet, kan optages som medlemmer af klubben. 

Optagelse sker efter indstilling fra foreningens bestyrelse eller foreningens medlemmer. Optagelsesudvalget består af 3 personer fra den til enhver tid valgte bestyrelse. Nye medlemmer kan blive inviteret med som gæst til et arrangement og derefter – efter indstilling - søge om optagelse.

Erhvervsforum Aarhus har maksimalt 100 medlemmer, som skal udvise løbende interesse og aktivitet. Et medlem skal således deltage i mindst halvdelen af årets arrangementer for at kunne opretholde sit medlemskab.  For at sikre en bred medlemssammensætning kan intet erhverv udgøre mere end max 5 % af medlemmerne.
 

Stk. 2. Kontingent.

Kontingent til foreningen fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. Ved foreningens stiftelse er kontingentet fast sat til kr. 2.500 for året 2014.

Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder som. f.eks. arbejdsløshed og sygdom helt eller delvist fritage medlemmer for kontingentbetaling.

Kontingentet forfalder årligt til betaling pr. 1. januar. Ved indmeldelse betales for hele året. Tilbagebetaling af kontingent kan ikke finde sted.

Udover kontingentet opkræves omkostninger til fortæring på mødeaftenener, samt deltagergebyrer ved særlige arrangementer.

 

Stk. 3. Udtrædelse.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen, og kan ske når som helst på året med 1 måneds varsel.  Et medlem er udtrådt af ERHVERVSFORUM AARHUS, når den skriftlige udmeldelse er modtaget, eller hvis kontingentbetaling er udeblevet 3 måneder efter, at opkrævning er forfalden til betaling.

Ved udtrædelse har medlemmet intet krav på foreningen

 

Stk. 4. Eksklusion.

Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen beslutte at ekskludere et medlem.

 

§ 4 Generalforsamling        

 

Stk. 1. Myndighed.

Generalforsamlingen er ERHVERVSFORUM AARHUS’ øverste myndighed i alle anliggender.

 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling.

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 21 dages varsel i forbindelse med indkaldelse til et foreningsarrangement. Indkaldelsen kan ske digitalt samt ved opslag på foreningens webside og/eller på en alment benyttet måde efter bestyrelsens skøn.

 

Hvert medlem har på generalforsamlingen 1 stemme.

 

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Almindelige afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt til andet medlem, men intet medlem må på generalforsamlingen repræsentere mere end 3 medlemmer inklusive sig selv.

 

Alle afstemninger sker skriftligt, såfremt dirigenten eller formanden bestemmer dette, eller forsamlingens flertal begærer dette.

 

Til ændring af vedtægter kræves 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer, dog mindst 50% af foreningens samlede medlemskreds.

 

Besluttes en vedtægtsændring med det krævede 2/3 flertal, men falder p.g.a. for ringe fremmøde, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringen er eneste punkt på dagsordenen. På denne ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte - uanset antal.

 

Den ordinære generalforsamling afholdes med dagsorden omfattende

følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Bestyrelsens beretning

 

3. Årsregnskab til godkendelse

 

4. Fastsættelse af kontingent

 

5. Indkomne forslag

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

7. Valg af kasserer

 

8. Eventuelt

 

Det påhviler dirigenten at sikre udarbejdelse af referat fra generalforsamlingen.

Referatet skal udsendes til samtlige medlemmer og indføres i foreningen protokol.

 

Stk. 3. Forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, må være motiveret skriftligt, og skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

                     

Eventuelle forslag fra medlemmer og eller bestyrelse skal udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, såfremt bestyrelsen eller mindst 25% af medlemmerne begærer denne med angivelse af dagsorden.

 

En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

§ 5 Bestyrelsen

 

Foreningens bestyrelse består af fem medlemmer. Desuden vælges hvert år en suppleant, der kan indtræde i bestyrelsen ved varigt forfald. Suppleanten kan deltage i bestyrelsesmøderne, men har ingen stemmeret. Suppleanten kan også være et bestyrelsesmedlem, som ønsker at fortsætte endnu et år tilknyttet bestyrelsen og dermed være rådgiver for bestyrelsen.

 

For at sikre både fornyelse – men også kontinuitet - vælges  der hvert år mindst 2 helt nye bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv – og vælger af sin midte en formand, samt en arrangementsansvarlig og en kasserer/medlemsansvarlig.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, mødefrekvens m.v.

 

Bestyrelsens opgaver er følgende:

 

  • Sikre at drive foreningen med aktiviteter der ligger indenfor foreningens formål – ikke kun via egne arrangementer, men tillige ved at videreformidle andres arrangementer og tiltag til medlemmerne

 

  • Sikre varetagelse af nødvendige interne sekretariatsfunktioner.

 

 

  • Sikre at der føres et forsvarligt regnskab, og sørge for at foreningens midler er betryggende placeret.

 

  • Sikre at der planlægges og afholdes mindst 7 faglige arrangementer om året.  Altid den første mandag i måneden.

 

Forår:      Februar,  Marts,  April,  Maj,  Juni

Efterår:   September, Oktober, November,

Jul:           December afholdes et rent socialt julearrangement.

 

  • Sikre at der etableres og vedligeholdes mindst en samlende ”kommunikationsplatform” for foreningens medlemmer.

 

 

§ 6 Regnskab

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskab udarbejdes 1 gang årligt til gennemgang på ordinær generalforsamling.

                     

Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.

 

 

§ 7 Forpligtelser

 

Til at forpligte foreningen kræves underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan give kassereren fuldmagt til at foretage almindelige løbende udbetalinger.

 

Foreningen kan maksimalt påtage sig hæftelser, svarende til den til enhver tid tilhørende formue, og der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

 

§ 8 Opløsning

 

Generalforsamlingen kan med 2/3 flertal vedtage opløsning af foreningen, såfremt spørgsmålet har været angivet i indkaldelsen. Hvis opløsning er besluttet, uden at et flertal af medlemmerne har deltaget i afstemningen, kræves dog indkaldt til en ny, ekstraordinær generalforsamling, der skal bekræfte beslutningen. På sidstnævnte generalforsamling er der ikke krav om deltagelse af et flertal af medlemmerne.

 

 - - - ooooo - - -

 

Vedtaget på foreningens generalforsamling den 13. april 2015

 

 

Som dirigent:

 

________________________________

Carl Erik Skovgaard Sørensen

bottom of page